Witamy w firmie ACME - producent kółek

Warunki handlowe nr.2/2015

 

I. Zamówienia :

Zamówienia mogą być składane: pisemnie, faksem, pocztą lub przez internet 24h/dobę– w sporadycznych przypadkach telefonicznie ( ACME nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwie zamówiony towar ).

II. Realizacja:

Realizacja zamówień ma miejsce w dni robocze. Za dzień roboczy uważa się okres od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 - 15:00. Zamówienia mogą być potwierdzane przez firmę ACME na życzenie klienta. Termin realizacji może wynosić od 1 do 14 dni , jednak ze względu na import części zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu z przyczyn od nas niezależnych. W przypadku zamówień nietypowych lub o większej ilości wyrobów, termin ustalany będzie indywidualnie pomiędzy stronami.

III. Płatność za towar :

Wysyłka za pobraniem wyłącznie dla stałych klientów.

Zakupy ze sklepu internetowego lub z Allegro – wyłącznie „przedpłata”.

Zakup dokonywany po raz pierwszy : wyłącznie przedpłata lub gotówka

Zakupy do 1000,00 zł netto – wyłącznie gotówka lub przedpłata na konto.

Zakupy „na przelew” ( po spełnieniu warunków* )

Towary sprowadzane na zamówienie – 70% przedpłata przed sprowadzeniem towaru – 30% reszta – przy odbiorze towaru. Rezygnacja w trakcie – zaliczka nie podlega zwrotowi. Towar sprowadzany lub produkowany na zamówienie nie podlega zwrotowi .

Stosowane rabaty – ustalane indywidualnie – po negocjacji obu stron.

 

Jeżeli w stosunku do odbiorcy były kiedyś prowadzone działania windykacyjne i firma ACME poniosła z tego tytułu koszty, to taka firma może dokonywać ponownego zakupu dopiero po zapłaceniu należności którą poniosła firma ACME w celu wyegzekwowania długu . (nota obciążeniowa)

Firma taka będzie mogła dalej kupować w firmie ACME ale tylko w formie „gotówka” lub „ przedpłata”

 

Klient dokonujący zakupu przez pierwszy rok nie ma możliwości otrzymania formy zapłaty „przelewem”.

Otrzymanie formy zapłaty „przelewem”* jest uwarunkowane sumą wszystkich zakupów w roku poprzedzającym. (10.000,00 zł rocznie )

 

Jeżeli firma posiadająca status płatności „przelewem” nie wywiąże się w terminie płatności zaznaczonej na fakturze, zostanie wycofany przywilej płatności „przelewem” na okres 1 roku ( od daty zapłaty ostatniego zadłużenia )

 

IV. Transport i odbiór towaru :

Odbiór osobisty

Odbiór spedytorem wskazanym przez kupującego. Odbiór zleca kupujący . ( nie dotyczy wysyłek pobraniowych )

Dostawa na koszt ACME**

Dostawa bezpłatna przez firmę ACME.

 

Przy odbiorze osobistym należy sprawdzić zgodność towaru z fakturą pod względem asortymentowy oraz ilościowym.

Podpisanie faktury jest akceptacją stanów ilościowych oraz asortymentowych. ( Reklamacje stanów ilościowych przy odbiorze osobistym nie są uwzględniane )

Odbiór poprzez spedytora – ewentualne braki towaru należy wpisać w obecności spedytora w momencie odbioru towaru.

( Reklamacje stanów ilościowych są przyjmowane do 3 dni roboczych od dnia dostarczenia przez spedytora. )

W przypadku uszkodzenia dostarczonego towaru powstałego podczas transportu, Klient winien wyraźnie zaznaczyć to na dokumentach przewozowych (list przewozowy, dowód WZ) w obecności przewoźnika i zgłosić w ciągu 3 dni do sprzedawcy.


V. Warunki gwarancji:

Kółka i zestawy kołowe ze względu na prostotę budowy podlegają 12 - miesięcznej gwarancji od dnia sprzedaży (obowiązuje faktura / paragon lub karta gwarancyjna razem z dowodem sprzedaży)

Reklamacje winny zostać złożone w formie pisemnej z dokładnym opisem wady wyrobu oraz dostarczeniem wadliwego wyrobu na własny koszt do firmy ACME celem sprawdzenia przyczyny wady. Jeżeli wadliwy towar znajduje się w innym miejscu należy podać dane os kontaktowej oraz tel. Gdzie znajduje się wadliwy towar. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną nastąpi zwrot kosztów wysyłki jednak nie więcej niż aktualna stawka płacona przez firmę ACME u własnego kuriera z którą firma ACME ma podpisaną umowę. ( W dniu tej umowy firma xxx )

Utrata rękojmi następuje w momencie użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawami lub przeróbkami we własnym zakresie oraz uszkodzeniami powstałymi z winy użytkownika.( szczególnie często – przeładowanie ) Rękojmia nie obejmuje zużycia powstającego w trakcie użytkowania wyrobów.

Klient ma obowiązek sprawdzenia towaru bezpośrednio przy odbiorze.


VI. Ochrona danych osobowych:

Wszystkie dane osobowe przekazane naszej firmie w trakcie składania zamówienia, zbierane są tylko i wyłącznie na użytek firmy ACME, w celu autoryzacji zamówienia. Dane te nigdy nie będą przekazane ani odsprzedane osobom trzecim.

VII. Pozostałe warunki:

W sprawach nie uregulowanych powyższymi warunkami handlowymi zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy stronami, jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

 

* - należy dostarczyć kserokopie :

Wpis do ewidencji gospodarczej lub w przypadku spółek wyciąg z rejestru spółki.

Regon / Pesel / NIP dowód osobisty

Przy spółkach – wyciąg z KRS ,od wszystkich wspólników także regony i pesele prywatne.

 

**

Przy jednorazowym zamówieniu o większej wartości transport na terenie Polski jest bezpłatny, chyba że w ofercie zaznaczone jest inaczej (dotyczy w szczególności produktów wielkogabarytowych, np. wózki spawalnicze, magazynowe lub inne ).


Warunki handlowe 02-2015.pdf